REGULAMIN ZAWODÓW  REGULAMIN ZAWODÓW 

KOŁA PZW „METALURG” Kutno

(tylko do użytku wewnętrznego)

I. Zawody wędkarskie Koła


1. Zawody o mistrzostwo w kategorii : morskie, podlodowe, spławikowe, gruntowe i spinningowe.

2. Zawody towarzyskie zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła : otwarcia sezonu,  wigilijne.

3. Zawody towarzyskie

4. W zawodach startują członkowie Koła posiadający odpowiednie opłaty.

5. Do udziału w zawodach mają prawo ci, którzy zapiszą się i wpłacą dobrowolną wpłatę na sport i rekreację do ustalonej i ogłoszonej w ogłoszeniu daty i godziny zamknięcia listy osób biorących udział w danym zadaniu. W przypadku rezygnacji z zawodów w dowolnym czasie Skarbnik Koła może przyjąć w to miejsce zgłoszenie innego chętnego członka Koła.


II. Zawody o mistrzostwo Koła


1. Zawody mistrzowskie mają na celu wyłonienie mistrza koła w danej dyscyplinie i są rozgrywane z poszanowaniem RAPR OM PZW i regulaminu Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

2. Zawody są rozgrywane w czasie i miejscu określonym przez organizatora. Zawodnik zobowiązany jest  stawić się na miejscu zbiórki i odprawy przed zawodami o wyznaczonej przez organizatora godzinie.

3. W czasie odprawy organizator lub sędzia przypominają zasady rozgrywania zawodów i klasyfikacji. Losowanie stanowisk, łodzi lub obsady w łodziach dokonuje się przed zawodami – obowiązuje to w okresie pandemii COVID - 19. Organizator na zawodach z łodzi ma prawo w porozumieniu z sędzią i braku sprzeciwu ze strony większości osób biorących udział w zawodach, zgodzić się na dobór obsady w łodziach bez losowania. Udzielane są także odpowiedzi na zgłoszone przez zawodników pytania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia długości sektorów.

5. Organizator decyduje o długości tur rozgrywanych zawodów.

6. Uczestnika, będącego w sposób widoczny pod wpływem użycia narkotyków, alkoholu itp. organizator i sędziowie mogą wykluczyć z zawodów i zdyskwalifikować.

7. Zawody odbywające się w danym dniu mogą być zaliczane tylko do jednych zawodów i nie mogą być jednocześnie częścią/turą innych zawodów.

8. Protesty dotyczące przebiegu zawodów są przyjmowane wyłącznie na piśmie w terminie do 15 minut od zakończenia ważenia lub pomiaru ryb i wpłaceniu 30 zł kaucji. Kiedy protest jest odrzucony kaucja zasila fundusze Koła.

Komisja odwoławcza zawiązuje się w momencie wpłynięcia protestu do sędziego, jest trzy osobowa i składa się z sędziego głównego, przedstawiciela organizatora imprezy oraz jednego uczestnika zawodów wskazanego przez zgłaszającego protest, a w wypadku jego braku - wybranego losowo.

Protesty składane po terminie są uznawane za nieważne i nie będą rozpatrywane. Osoba, której dotyczy protest nie może być członkiem komisji.

10. Trening przed zawodami jest dozwolony bez ograniczeń, z wyłączeniem dnia zawodów. Dotyczy to również nęcenia.

11. Dla ryb nie objętych wymiarami ochronnymi organizator może wprowadzić minimalny wymiar o czym informuje w regulaminie zawodów.

12. Startujących obowiązuje wpłata na sport i rekreację w wysokości min. 30 zł. Zwolnione są osoby do 18 roku życia, uczniowie i studenci szkół dziennych .

13. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego względnie zawodnika z sąsiedniego stanowiska.

14. Zalecamy posiadanie podbieraka ze względów bezpieczeństwa oraz dla zachowania ryb w dobrej kondycji. Bezwzględnie wymaga się posiadania wypychaczy do wyjmowania haczyków lub szczypiec do wypinania kotwiczek.


Dyscyplina spinningowa


1. Zawody zaliczane są do GPX Koła „METALURG”

2. Do punktacji dopuszczone są wyłącznie ryby drapieżne : szczupak, sandacz, boleń, okoń, pstrąg, troć, sum i łosoś

3. Każdy z zawodników musi posiadać kamizelkę ratunkową lub koło ratunkowe.

4. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do końca ustalonego czasu powrotu zawodników, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo.

5. Zawody z łodzi rozgrywane są z jednostek wskazanych przez organizatora.

6. Zawody stanowią jedną z eliminacji do Kadry Koła

7. Za największą rybę zawodów uznaje się rybę najdłuższą.

8. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego względnie zawodnika z sąsiedniego stanowiska

Punktacja

Punktacja jest określona przez organizatora – punktacja dodatnia za wymiar (ilość pkt. ) i dodatkowo za każdy rozpoczęty centymetr długości ryby ponad wymiar, zgodnie z punktami dla danego gatunku.

Pod uwagę brane są tylko ryby wymiarowe dla danego akwenu i nie będące pod ochroną.

O kolejności miejsc decyduje wyższa suma punktów.

W przypadku tej samej ilości punktów u dwóch lub więcej zawodników, decyduje długość największej ryby, a gdy te są równe, zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu.


Dyscyplina spławikowa


1. Zawody zaliczane są do GPX Koła „METALURG”

2. Zawody odbywają się z brzegu. Wchodzenie do wody tylko za zgodą organizatora zawodów po wcześniejszej pozytywnej opinii Kapitanatu Sportowego i ogłoszoną w regulaminie danych zawodów. Teren zawodów podzielony jest na sektory (lub sektor), w którym są wyznaczone i ponumerowane miejsca do rozlosowania wśród zawodników.  

3. Każde miejsce w sektorze powinno mieć zbliżoną wielkość i warunki. Każdy z zawodników przechodzi do wylosowanego przez siebie sektora, gdzie ma określony czas na przygotowanie stanowiska, zanęt i sprzętu.

4. Nęcenie i rozpoczęcie zawodów odbywa się na komendy sędziego. W zawodach mistrzostw Koła i Grand PRIX – wędkarz roku - Ilość zanęty jak na zawodach OM PZW wg „zosw2020_cz_II2_splawik"

5. Zawody mogą być rozgrywane w jednej lub dwóch turach, o czym informuje organizator.

O zajętym miejscu w zawodach jedno turowych decyduje waga ryb. Gdy waga jest identyczna to zawodnicy są klasyfikowani na tych samych miejscach.

W przypadku zawodów z dwoma turami o zajętym miejscu decyduje najniższa suma punktów sektorowych. W przypadku identycznej sumy za punkty sektorowe, decyduje masa złowionych ryb. Gdy ta jest równa to zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu.

6. Każdy z zawodników obowiązkowo musi mieć siatkę o średnicy obręczy minimum 35 cm i długości minimum 1,50 m do czasowego przetrzymywania ryb w stanie żywym do czasu zważenia przez sędziego oraz przyrząd do wyjmowania haczyków.

7. Zawodnicy nie mogą opuszczać samowolnie sektorów, bez zgłoszenia tego sędziemu lub zawodnikowi na sąsiednim stanowisku.

8. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorzy, juniorzy, kobiety, kadeci (pod warunkiem udziału co najmniej 4 zawodników w danej kategorii).

9. Dozwolone jest łowienie z wykorzystaniem podpórek.

10. Za największą rybę zawodów uznaje się rybę najcięższą.

11. Nie jest wymagane posiadanie certyfikowanych pudełek do przechowywania zanęt i przynęt. W zawodach towarzyskich ilość zanęt i przynęt jest nieograniczona.

12. Obowiązuje zakaz pomagania przy wyciągnięciu złowionej ryby, po za podanie podbieraka.

13. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego.


 Dyscyplina morska


1. Zawody zaliczane są do GPX Koła „METALURG”

2. Zawody obywają się z łodzi lub innych morskich jednostek pływających oraz z brzegu.

3. Każdy zawodnik powinien posiadać odpowiedni sprzęt do mierzenia ryb, wypychania haczyków i zabijania ryb.

4. zawody z jednostek pływających.

a. Dozwolone jest łowienie na pilkera z 1 kotwicą i z maksymalnie 1 przywieszką lub na pilkera bez kotwicy i maksymalnie z dwoma przywieszkami. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem lub w jego trakcie a wyholowane po tym sygnale zaliczają się do zawodów . Fakt zacięcia należy zgłosić natychmiast.

b. Przy lądowaniu ryby można skorzystać z pomocy sędziego, innego zawodnika lub członka załogi kutra. Nie wolno przy holowaniu ryb korzystać z pomocy osoby drugiej.

c. Sprzęt wędkarski należy tak używać, by nie zagrażać innym osobom.

d. Jeśli ryba jest zahaczona przez kilku wędkarzy to należy ona do wędkarza którego haczyk jest najbliżej pyska (do decyzji sędziego). Jeśli w pysku ma haczyki różnych wędkarzy to taka ryba jest wykluczona z punktacji.

e. Kołowrotki i multiplikatory z napędem elektrycznym nie dopuszcza się.

f. Zezwala się na posiadanie zmontowanego z kołowrotkiem wędziska zapasowego nieuzbrojonego w przynętę.

5. Zawody z brzegu

a. Dopuszcza się połów metodą : spławikowa, spinningowa i gruntowa (typu: feeder i surfcasting)

b. W zawodach mistrzowskich : spławikowa i gruntowa na jedną wędkę wyposażoną w jeden haczyk lub kotwiczkę, kulę wodną lub kule wypornościowe; spinningową - błyska, mucha lub wobler wyposażone w pojedynczy haczyk lub kotwiczkę (bez tzw. dopalaczy). Dopuszcza się przemienność sposobu wędkowania. Ograniczenia sprzętowe wg regulaminu Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

6. W przypadkach wątpliwości co do gatunku ryby należy po jej wypięciu, przed zabiciem sprawę zgłosić sędziemu i dopiero po jego aprobacie rybę przeznaczoną do zabrania należy natychmiast zabić.

7. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego względnie zawodnika z sąsiedniego stanowiska.

8. Lądowanie ryby ma pierwszeństwo. Inni uczestnicy powinni zrobić miejsce holującemu rybę i nie przeszkadzać. Przy równoczesnym holowaniu kilku ryb zawodnicy powinni się nawzajem porozumiewać i ułatwiać sobie wyholowanie zdobyczy.

9. Za największą rybę zawodów uznaje się rybę najdłuższą.

10.Punktacja - w zawodach morskich stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

O kolejności miejsc decyduje wyższa suma punktów. W przypadku tej samej ilości punktów u dwóch lub więcej zawodników, decyduje długość największej ryby, a gdy te są równe, zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu.

W przypadku zawodów rozgrywanych w dwóch turach o zajętym miejscu decyduje najniższa suma punktów sektorowych.

W przypadku identycznej sumy za punkty sektorowe decyduje łączna ilość uzyskanych punktów w turach, a gdy ta jest równa zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu.

Gruntowe


1. Zawody zaliczane są do GPX Koła „METALURG”

2. Zawody odbywają się z pomostów lub z brzegu a także dopuszczone jest wejście do wody do wysokości kolan. Teren zawodów podzielony jest na sektory (lub sektor), w którym są wyznaczone i ponumerowane miejsca do rozlosowania wśród zawodników.

3. Każde miejsce w sektorze powinno mieć zbliżoną wielkość i warunki. Każdy z zawodników przechodzi do wylosowanego przez siebie sektora, gdzie ma określony czas na przygotowanie stanowiska, zanęt i sprzętu.

4. Zawodnicy nie mogą opuszczać samowolnie sektorów, bez zgłoszenia tego sędziemu lub zawodnikowi na sąsiednim stanowisku.  

5. Wędkujemy na jedną wędkę metodą gruntową ( koszyk, method feeder, pellet feeder. sprężyna). Można stosować rurki antysplątaniowe.

6. Zawodnik może posiadać na stanowisku dowolną ilość wędek oraz innego sprzętu.

7. Nęcenie i rozpoczęcie zawodów odbywa się na komendy sędziego.

8. W trakcie czasu na nęcenie oraz podczas czasu łowienia nęcenie jest dozwolone każdą metodą.

9. Czas trwania tury zawodów ustalany jest przed zawodami.

10. Przynęta podczas łowienia musi być założona bezpośrednio na haczyk. Dozwolone są tylko przynęty naturalne.

11. Wędka musi być wyposażona w kołowrotek.

12. W danym czasie wolno łowić wyłącznie na jedno wędzisko, pozostałe muszą być odłożone na bok, bez kontaktu z wodą Wędka podczas łowienia powinna znajdować się w stanie spoczynku.

13. Wolno używać tylko pojedynczego haczyka.

14. Koszyk gruntowy nie może być sztywno połączony z żyłką. Musi poruszać się po niej swobodnie. Dopuszczalne jest używanie rurki łącznikowej, również swobodnie poruszającej się po żyłce. Używanie stoperów, śrucin oraz innych blokerów na żyłce pomiędzy koszykiem a kołowrotkiem jest zabronione. Długość przyponu dowolna. 

15. Do każdego wędziska wolno zamocować tylko jeden koszyk gruntowy.

16. Dopuszcza się stosowanie różnego typu sygnalizatorów brań.


Dyscyplina podlodowa


1. Zawody zaliczane są do GPX Koła „METALURG”

2. Nie jest wymagane posiadanie certyfikowanych pudełek do przechowywania zanęt i przynęt oraz posiadanie nakładek antypoślizgowych na obuwie

3. Obowiązkowe jest posiadanie minimum 10-cio metrowej linki asekuracyjnej zakończonej rzutką.

4. W zawodach rangi mistrzowskiej dopuszcza się jedynie połów ryb na jedną wędkę min. 30 cm długości uzbrojoną w mormyszkę, spławik, śrucinę lub blaszkę.

5. Zawodnicy wędkują w wyznaczonym sektorze.

6. Wszystkie pozostałe szczegóły podawane będą na odprawie przed zawodami.

7. Za największą rybę zawodów uznaje się rybę najcięższą.

8. Obowiązuje punktacja jak w zawodach spławikowych.

9. Zakaz przebywania w sektorze osób nie startujących w zawodach (trener, osoba towarzysząca)

10. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego względnie zawodnika z sąsiedniego stanowiska.

III. Zawody towarzyskie

1.Organizator w porozumieniu z Zarządem Koła i Kapitanatem Sportowym Koła regulamin zawodów opiera na zasadach jak wyżej z ich ewentualną modyfikacją dla danych zawodów.

2. W zawodach towarzyskich morskich z brzegu : dwie wędki wg wyboru - spławikowe i gruntowe lub jedną wędka spinningowa. Dopuszcza się przemienność sposobu wędkowania. Ograniczenia sprzętowe wg regulaminu Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

W zawodach towarzyskich morskich z łodzi – wg każdorazowo opracowanego i ogłoszonego regulaminu dla tych zawodów. Ograniczenia sprzętowe wg regulaminu Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

3.Zapisy po wpłacenie dobrowolnej kwoty min. 20 zł na sport i rekreację.


IV. Inne postanowienia regulaminu.


1.Nagrody w zawodach :

 1. Zaliczane do „Wędkarz Roku” – grawerton, bon wartościowy

Wartość nagród :

Mistrzowskie – I miejsce – 80 zł, II miejsce – 60 zł, III miejsce 40 zł

Pozostałe GP – I miejsce – 70 zł, II miejsce - 50 zł, III miejsce – 30 zł

 1. Zawody towarzyskie – I miejsce – 50 zł, II miejsce - 40 zł, trzecie miejsce – 30 zł

 2. Kiedy miejsca się łączą sumę nagród z tych miejsc dzielimy przez liczbę zawodników i tyle wynosi wartość nagrody :

 3. Najniższe nagrody nie mogą wynosić mniej niż :

Mistrzowskie – 40 zł, pozostałe GP - 30 zł, towarzyskie – 25 zł.

 1. Puchary i nagrody otrzymuje zawodnik, który uczestniczy do końca ceremonii wręczenia nagród. W przypadku nieobecności puchar i nagrody wchodzą do puli nagród na inne zawody. Po za wypadkami losowymi i zgłoszeniu sędziemu zawodów przyczyn wcześniejszego terenu zawodów.

 2. Ilość pucharów i nagród może być większa, o ile organizator zawodów pozyska dodatkowych (po za tytułowych) sponsorów. Sponsor może zadecydować dla kogo (bez wskazań imiennych) adresuje swój sponsoring (np. największa ryba, pierwsza złowiona ryba w danym gatunku, konkretne miejsce(a), najlepszy senior (+65), itp.)

2. Wyżywienie na zawodach o ile jest pobierana dobrowolna wpłata na sport i rekreację :

 1. Zawody do klasyfikacji „Wędkarz Roku” – ciepły posiłek – obiad jednodaniowy lub typu grill (własne naczynia), coś słodkiego

 2. Zawody towarzyskie - ciepły posiłek – jednodaniowy lub typu grill(własne naczynia).

 3. Napoje zawodnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

3. Dojazd we własnym zakresie.

Kutno, 10.01.202

                                        Sekretarz Koła                                                Prezes Koła

Rafał Wawrzyńczak                                     Zbigniew Gralewski


REGULAMIN

klasyfikacji „WĘDKARZ ROKU” w Kole nr 109 PZW „METALURG” Kutno

obowiązujący od 2022 roku.


Celem niniejszego regulaminu jest opracowanie zasad wyłonienia najwszechstronniejszego zawodnika w konkurencjach wędkarskich na podstawie wyników uzyskanych w zawodach mistrzowskich i wyznaczonych zawodach towarzyskich za mijający rok. Zawodnicy zdobywają następujące tytuły :

                    I miejsce

          WĘDKARZ ROKU’202. .

Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno


                   II miejsce

          WĘDKARZ ROKU’202. .

 Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno


                  III miejsce

         WĘDKARZ ROKU’202. .

 Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno


 1. Rodzaj zawodów wliczanych do klasyfikacji :

 1. Zawody mistrzowskie –gruntowe (feeder), morskie, podlodowe, spinningowe, spławikowe

 1. Zawody towarzyskie – otwarcia i zamknięcia sezonu

 1. Punktacja :

 1. Za zawody mistrzowskie :

1 – 25; 2 – 24; 3 – 23; 4 – 22; 5 – 21 i tak dalej aż do 25 – 1 pkt.

 1. Za zawody towarzyskie :

1 – 10; 2- 9; 3 – 8; 4 – 7; 5 – 6 i tak dalej aż do 10 – 1 pkt.

Za udział w zawodach każdy startujący, sędzia (o ile jest z Koła) oraz wędkarze realizujący zawody otrzymują do klasyfikacji 5 pkt.

 1. Do klasyfikacji wliczane są punkty z maksimum 6 zawodów, w których zawodnik zdobył ich najwyższą wartość.

 1. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji rocznej kolejność wyższą pozycję ustala się wg zasad :

 1. Większa ilość zwycięstw w mistrzostwach Koła – a jak równa

 1. Większa ilość II miejsc – a jak równa

 2. Większa ilość III miejsc- a jak równa

 3. Większa ilość zwycięstw w zawodach towarzyskich – a jak równa

to zajmują miejsce równorzędne

 1. Nagrody : za pierwsze trzy miejsca puchary, za miejsca I – VI nagrody rzeczowe o wartości wg poniższego wyliczenia.

 1. Na nagrody rzeczowe przeznacza się 15 % indywidualnych dobrowolnych wpłat na sport i rekreację przy zapisach na ww. zawody. Wyliczoną kwotę dzieli się przez 25. Wyliczony wskaźnik mnoży się przez liczbę punktów kwotowych wg zajętych miejsc :

I miejsce x 8, II x 6, III x 4, IV x 3, V x 2, VI x 2. W przypadku tych samych miejsc sumuje się wyliczoną kwotę za kolejne miejsca i dzieli przez ilość sklasyfikowanych na tych samych miejscach.

Np. dwa I miejsca = 8 + 6 = 14 : 2 = 7 – tj. wskaźnik jako mnożna

Np. trzy pierwsze miejsca = 8 + 6 + 4 = 18 : 3 = 6 - tj. wskaźnik jako mnożna

Np. trzy czwarte miejsca = 3 +2 + 2= 7 : 3 = 2,34 - tj. wskaźnik jako mnożna

Np. trzy piąte miejsca = 2 + 2= 4 : 3 = 1,34 – tj. wskaźnik jako mnożna

Ustala się, że wartość nagrody nie może być niższa niż : 40 zł w zawodach mistrzowskich lub 30 zł w zawodach innych wchodzących do klasyfikacji „Wędkarz Roku”.

 1. Zawody uważa się za rozegrane o ile wystartuje minimum 10 zawodników, którzy wnieśli dobrowolną wpłatę na sport i rekreację.


za Zarząd Koła

Sekretarz Koła Prezes Koła


Rafał Wawrzyńczak Zbigniew Gralewski